БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН САН

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан нь  “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 34 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн Засгийн газрын 1998 оны 188 дугаар тогтоолоор анх “Байгаль хамгаалах сан” нэртэйгээр байгуулагдсан, Засгийн газрын 2012 оны 189 дүгээр тогтоолоор ”Байгаль хамгаалах сан”-гийн зохион байгуулалт, орон тооны хязгаарыг шинээр баталж бие даан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 

Улсын Их Хурлын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуралдаанаар Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагааг өргөтгөн “Байгаль орчин, уур амьсгалын сан” болгон өөрчлөн байгуулсан. 

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдлыг судлан тогтоох, байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, өөрчлөлтөд дасан зохицох, иргэдэд экологийн боловсрол олгох зэрэг чиглэлээр сангийн хөрөнгийг оновчтой, үр ашигтай зарцуулахад оршино. 

 


                                                                          Схем  1. Бүтэц, зохион байгуулалт

ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР: 
“ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ”  ХУУЛИЙН  7 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 7.1, 12 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 12.1 ДЭХЬ ЗААЛТ;

САНХҮҮЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

“ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ”  ХУУЛИЙН 12 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 12.2  ДАХЬ ЗААЛТ;

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Үндсэн чиглэл, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн салбарын хөтөлбөрүүд болон бусад бодлогын баримт бичиг, яамны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ, ажил үйлчилгээг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь заалтын дагуу санхүүжүүлэн ажиллаж байна. 

 

 

График 1. Байгаль орчин, уур амьсгалын 2013-2018 оны 
төсвийн гүйцэтгэл хувиар


Байгаль орчин, уур амьсгалын сан нь 2014 оноос НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцын хүрээн дэх гэрээ хэлэлцээр тухайлбал Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд хөгжиж буй улс орнуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор байгуулагдсан Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС)-гийн үндэсний хэрэгжүүлэх нэгж болох зорилт тавин бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
2015 онд Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд (хуучнаар)-ын тушаал, шийдвэрүүдээр НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц болон олон улсын бусад холбогдох гэрээ хэлэлцээрээр хүлээсэн Монгол улсын үүргийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, Конвенцын хэрэгжилтийн Үндэсний тайлан-илтгэлүүдийг боловсруулах мөн 2013 онд Япон улстай байгуулсан Хамтарсан кредит олгох механизмыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг Байгаль орчин, уур амьсгалын санд олгож Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулан төслүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
 


 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Др.З.Батжаргал
Уур амьсгалын ногоон сангийн Үндэсний зохицуулагч

Имэйл [email protected][email protected]
Ажил +976 7000 0743
Хаяг Байгаль орчин уур амьсгалын сан, 22-7, 8-р хороо, Амарын гудамж 
Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс

Долгорсүрэнгийн Саруул
Уур амьсгалын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Имэйл  [email protected]
Ажил +976 7000 0753
Хаяг Байгаль орчин уур амьсгалын сан, 22-7, 8-р хороо, Амарын гудамж 
Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс

 

Хүсэлт илгээх