card

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан

Бидний тухай

 

Түүхэн замнал

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан нь “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 34 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн Засгийн газрын 1998 оны 188 дугаар тогтоолоор анх “Байгаль хамгаалах сан” нэртэйгээр байгуулагдсан. Засгийн газрын 2012 оны 189 дүгээр тогтоолоор ”Байгаль хамгаалах сан”-гийн зохион байгуулалт, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн баталж бие даан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Улсын Их Хурлын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуралдаанаар “Байгаль хамгаалах сан”-гийн үйл ажиллагааг өргөтгөн “Байгаль орчин, уур амьсгалын сан” болгон өөрчлөн байгуулсан. 

 

Зорилго

Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв байдлыг судлан тогтоох, байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, өөрчлөлтөд дасан зохицох, иргэдэд экологийн боловсрол олгох  чиглэлээр сангийн хөрөнгийг оновчтой, үр ашигтай зарцуулахад оршино.

 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Үндсэн чиглэл, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн салбарын хөтөлбөрүүд болон бусад бодлогын баримт бичиг, яамны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ, ажил үйлчилгээг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 12 дугаар зүйлийн 12.1 болон 12.2 дахь заалтын дагуу санхүүжүүлэн ажиллаж байна.

 

 


 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН САН

Х.Ганбаатар
БОУАС-ын захирал
[email protected]

Г.Одончимэг
БОУАС-ын Нягтлан бодогч
[email protected]

Д.Отгонцэцэг
Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
[email protected]

Ө.Ганбаяр 
Мэргэжилтэн
[email protected]

Б.Баярбат 
Бичиг хэргийн ажилтан
[email protected]

БОУАС-ын дэргэдэх УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ НЭГЖ

Др.З.Батжаргал
НҮБУАӨСК, УАНС, УАӨЗГМХ-ний үндэсний зохицуулагч, УАӨТХН-ийн шинжлэх ухаан, арга зүйн зөвлөх
[email protected]

Б.Чулуунхүү
УАӨТХН-ийн менежер, Нүүрстөрөгч ба уур амьсгалын санхүүжилт хариуцсан ахлах шинжээч
[email protected][email protected]

Х.Ундармаа
НҮБУАӨСК-ын хэрэгжилтийн Үндэсний дөрөвдүгээр тайлан илтгэл, Хоёр жил тутмын хоёр дугаар тайлан илтгэл боловсруулах төслийн зохицуулагч
[email protected]

Др.Ш.Гэрэлмаа
Хүлэмжийн хийн тооллогын шинжээч
[email protected]

Б.Тэгшжаргал
Хүлэмжийн хийн тооллогын шинжээч
[email protected]

Р. Оюунбат
Нягтлан бодогч
[email protected]

 

 

Др.Ц.Хонгор
Хүлэмжийн хийн тооллогын шинжээч
[email protected]

М.Номин
Захиргааны ажилтан
[email protected]

Ш.Аминзул
УАӨ-ийн боловсрол,олон нийт, жендер хариуцсан мэргэжилтэн
[email protected]

Л.Отгонцэцэг
Хамтарсан кредит олгох механизмын нарийн бичгийн дарга
[email protected]

Н.Доржзодов
Хүлэмжийн хийн дата мэдээлэл хариуцсан ажилтан
[email protected]

Ч.Даваасүрэн
Техникийн ажилтан
[email protected]

 

Хүсэлт илгээх