Уур амьсгалын ногоон сантай харилцах Үндэсний эрх бүхий байгууллага/ Үндэсний зохицуулагч

БОАЖЯ-ны харьяа Байгаль орчин, уур амьсгалын сан (БОУАС) –ийн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (УАӨТХН) нь  НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн хэрэгжилтийн тайлагнах буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн Үндэсний тайлан илтгэлүүд, “Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол улсын оруулах үндэсний зорилтот хувь нэмэр” (ҮЗХН-2015) зэрэг бодлогын болон судалгааны баримт бичгүүдийг боловсруулах, улмаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн уялдааг ханган ажиллах чиг үүрэгтэйгээр 2015 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Уур амьсгалын ногоон сангийн Үндэсний зохицуулагчийн ажлын албын үүргийг гүйцэтгэн ажилладаг болно. 

Монгол Улсын үндэсний зорилтот хувь нэмэр (ҮЗХН)-ийн баримт бичгийг Монгол Улсын УИХ-аар батлагдсан Ногоон хөгжлийн бодлого, Эрчим хүчний талаар төрөөс баримтлах бодлого, Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль зэрэг бодлогын баримт бичигт тулгуурлан боловсруулсан. Ногоон хөгжлийн бодлого, Монгол Улсын үндэсний зорилтот хувь нэмэр баримт бичиг нь эрчим хүчний салбарыг оролцуулан үндэсний хэмжээнд эдийн засгийн голлох салбаруудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нийцүүлэн уялдуулж өгсөн бөгөөд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг нийтэд нь санхүүжүүлэхэд олон улсын ногоон сангуудаас санхүүжилт татан төвлөрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгааг онцолсон.  Эдгээр болон бусад холбогдох үндэсний хэмжээний бодлогын баримт бичгүүдийг оролцогч талуудын удаа дараагийн өргөн хүрээний цогц хэлэлцүүлгээр оруулж, нягтлан боловсруулдаг бөгөөд Байгаль орчин, уур амьсгалын сан цаашид уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн уялдаа холбоог нягтлах, төслүүдийн ач холбогдлыг эрэмбэлэн тодорхойлоход чухал үүрэгтэй ба үндэсний хэмжээний Уур амьсгалын ногоон сангийн үйл ажиллагааны зохицуулалтыг хийн ажиллах үүрэгтэй. Тиймд олон талт оролцогч талуудыг нэгдсэн мэдээллээр хангах, илүү дөхөм хялбар аргаар мэдээлэл солилцох арга замуудыг нэвтрүүлэхээр зорьж буй болно.

 

Уур амьсгалын ногоон сан (GCF) нь 2010 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалийн өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК)-ийн 194 гишүүн орнуудын нэгдсэн шийдвэрийн хүрээнд, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авч хэрэгжүүлэх дэлхий нийтийн хүчин чармайлтыг эрчимжүүлэн, өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх эрхэм зорилготойгоор байгуулагдсан. Тус сан нь хөгжингүй орнуудын төрийн болон хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн тодорхой хувийг уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг, буурай болон хөгжиж буй улс орнуудад хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах мөн дасан зохицох төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах томоохон зорилт тавин ажиллаж байна. Нөгөөтэйгүүр Уур амьсгалын ногоон сантай харилцах үндэсний эрх бүхий байгууллага, Үндэсний зохицуулагчийн чадавхыг бэхжүүлэх замаар УАНС-тай харилцах хамтын ажиллагааг үр дүнтэй болгох зорилгоор буцалтгүй тусламжийг УАНС нь хөгжиж буй улс орнуудад олгодог. Монгол улсын тухайд үндэсний эрх бүхий байгууллага, БОАЖЯ болон Үндэсний зохицуулагч, БОУАС-ийн чадавхыг бэхжүүлэх, УАНС ба Монгол улсын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах зорилгоор богино хугацааны буцалтгүй тусламжийн төслийг Уур амьсгалын ногоон санд итгэмжлэгдсэн байгууллага Хасбанкаар дамжуулан хэрэгжүүлж байна.

 

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Др.З.Батжаргал
Уур амьсгалын ногоон сангийн Үндэсний зохицуулагч

Имэйл [email protected], [email protected]
Ажил +976 7000 0743
Хаяг Байгаль орчин уур амьсгалын сан, 22-7, 8-р хороо, Амарын гудамж 
Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс

Долгорсүрэнгийн Саруул
Уур амьсгалын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Имэйл  [email protected]
Ажил +976 7000 0753
Хаяг Байгаль орчин уур амьсгалын сан, 22-7, 8-р хороо, Амарын гудамж 
Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс

 

Хүсэлт илгээх