Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Монгол улсын Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг 2015 онд НҮБ-ийн Суурь Конвенциор хүлээсэн үүргийн дагуу тайлан мэдээлэл бэлтгэх чиг үүргийг бүхий байгууллага болгон үүсгэн байгуулсан.

УАӨТХН нь дараах чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын оруулах зорилтот хувь нэмэр (ЗХН)-Intended Nationally Determined Conterbution (INDC) баримт бичгийг бэлтгэн боловсруулж 2015 оны сүүлчээр Франц улсын Парис хотноо болсон НҮБ-ийн УӨСК-д оролцогч талуудын 21-р бага хуралд оруулах жишгийн дагуу боловсруулж УАӨСК-ийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт 2015 оны 9-р сард албан ёсоор хүргүүлэв.

Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээг тусгасан анхны үндэсний тайлан (Initial National Communicaton)-г 2001 онд боловсруулж НҮБ-ийн УАӨСК-д хүлээлгэн өгсөн.

Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээг тусгасан үндэсний гуравдугаар тайлан (Third National Communicaton)-г боловсруулж НҮБ-ийн УАӨСК-д хүлээлгэн өгсөн.

Хүсэлт илгээх