card

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд  зохицуулах зорилгоор 2011 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын шууд удирдлага дор Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ажлын албыг үүсгэн байгуулсан. НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зорилгоор БОНХАЖЯ (хуучин нэрээр) нь 2015 онд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ажлын албанд түшиглэн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (УАӨТХН)-ийг Байгаль хамгаалах сан (хуучин нэрээр)-гийн харъяа байгуулсан. УАӨТХН-ийн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дараах төслүүд хэрэгжиж байна. Үүнд:

Блокын гарчиг / comment

Блокын гарчиг / timeline

Блокын гарчиг / img

Блокын гарчиг / module_photo

Хүсэлт илгээх