card

Хүлэмжийн хийн тооллогын чадавх бэхжүүлэх төсөл

Төслийн нэр: Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавхийг бэхжүүлэх замаар үндэсний хүлэмжийн хийн тооллогын мөчлөгийг тасралтгүй сайжруулах нь" төсөл

Төслийн хугацаа: 2017 оны 11 сарын 01-ээс 2021 оны 10 сарын 31

Төслийн зорилго, зорилт: Монгол Улсын хэмжээнд хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавхийг бэхжүүлэх замаар үндэсний хүлэмжийн хийн тооллогын мөчлөгийг тасралтгүй сайжруулах, холбогдож ажиллах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжих.

Төслийн эцсийн үр дүн:

  • Үндэсний Хүлэмжийн хийн тооллогын систем нь тогтмол бөгөөд тасралтгүй сайжирах чадавх бэхжсэн байна.
  • Эрчим хүчний салбарт тулгамдсан асуудлуудыг эмхлэн тооллогыг системтэйгээр сайжруулах чадавх бэхжсэн байна.
  • Газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлт, ойн салбарт тулгамдсан асуудлуудыг эмхлэн, тооллогыг системтэйгээр сайжруулах чадавх бэхжсэн байна.

Суурь мэдээлэл:

Монгол Улс НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц (UNFCCC\НҮБУАӨСК)-ийн хүрээнд 2014 он хүртэл хүлэмжийн хийн тооллогыг 2 удаа хийж гүйцэтгэсэн. Гэвч эдгээр нь төсөл хэлбэрээр хэрэгжсэн ба институцын нэгдсэн тогтолцоо болон техникийн мэргэшсэн боловсон хүчний чадавхи сул зэрэг хүчин зүйлээс болж хүлэмжийн хийн тооллогыг тогтмол байдлаар хийх боломжгүй байв. Иймд Монгол Улс 2014 онд НҮБУАӨСК-ийн шийдвэр, үндэсний хэмжээнд хүлэмжийн хийн тооллогыг хийх чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор техникийн туслалцааны дэмжлэг авах хүсэлтийг Японы Засгийн газарт тавьсан. Энэхүү техникийн хамтын ажиллагааны төслийн судалгааг ЖАЙКА 2016 оны 2-р сар, 2017 оны 3-р сард тус тус хоёр үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэсэн. Эдгээр судалгааны үр дүнд хүлэмжийн хийн тооллогыг бэлтгэн явуулахад салбар хоорондын болон салбар тус бүрийн чанартай асуудлуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай гэж дүгнэсэн.

Судалгааны явцад ЖАЙКА болон Монголын тал зөвшилцөж төслийн зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагааны хүрээг тодорхойлон Хурлын тэмдэглэлийг (M/M) үзэглэсэн. БОАЖЯ болон ЖАЙКА төслийн үйл ажиллагааны Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл (R/D)- ийг 2017 оны 6-р сарын 27-нд хамтран албажуулж, 4 жилийн хугацаатай энэхүү төслийг 2017 оны 10-р сард албан ёсоор эхлүлээд байна.

Хүсэлт илгээх